På Venabygdsfjellet ved Rondane finnes den siste stammen av vill tundrarein. Villreinen er svært sky og redd mennesker. Rondane er et viktig beiteområde for villreinen, det er derfor svært viktig å ta hensyn ved ferdsel i fjellet. Ta med kikkert på tur og hold avstand – kanskje ser dere disse fantastiske dyrene.

Det er også flere gamle fangstgraver i turområdet rundt Spidsbergseter, ta kontakt med resepsjonen for tips!

Villreinen som art er utbredt over store deler av verden på den nordlige halvkule. I Nord-Amerika (Canada og Alaska) og på Grønland kalles den gjerne caribou. Gjennom Europa og Eurasia (Skandinavia, Svalbard, Russland og Kina) kalles den reinsdyr. Alle disse dyrene tilhører samme art, Rangifer tarandus.

Arten Rangifer tarandus er igjen delt opp i ulike underarter. Underarten som Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for, og som finnes utbredt i Sør-Norge, er vill tundrarein (Rangifer tarandus tarandus). Denne underarten finnes også i Russland, men der er overgangen mellom vill tundrarein, tamrein og underarten skogsrein usikker. Og tamrein er uansett det dominerende i antall. Ut i fra dette er det anslått at Norge har over 90 % av de gjenværende bestandene av vill tundrarein. Og med dette følger et særskilt internasjonalt ansvar.

VILLREINEN ER EN «PARAPLYART»

Villreinen er et meget arealkrevende dyr, og den vandrer mye gjennom året for å finne egnede beiter til ulike årstider. Bakgrunnen for dette er det marginale og ustabile livsgrunnlaget fjellet tilbyr.

Fjellområdene er også leveområde for mange andre dyr, fugler og planter, som på hver sine måter er tilpasset dette karrige livsmiljøet. Lykkes man i å ta vare på tilstrekkelig store arealer for villreinen, vil man også sikre leveområdet for veldig mange andre arter.

VILLREINEN HAR ALLTID VÆRT VIKTIG FOR OSS

Villreinen har vært et viktig grunnlag for vår bosetning «her på berget» i tusenvis av år. Helt siden isen smeltet bort etter siste istid, og reinen og mennesket vandret inn har vi jaktet på disse dyrene. De har i perioder vært helt avgjørende for vår overlevelse i landet. Før siste istid var over, var det rein også i sørlige deler av Europa. De utnyttet reinen som matressurs, og utgravninger av boplasser har vist at reinen i perioder har utgjort 85-90 % av kosten.

Den dag i dag er reinen viktig næringsgrunnlag for mange som har bosatt seg rundt fjellområdene. Den har også store kulturelle verdier og er viktig for manges opplevelse og rekreasjon.

«Norge er fjellandet, villreinen er fjelldyret. Ingen arter i norsk fauna kan som villreinen speile landets oppvåkning etter siste istid. Dessuten har villreinen og Europas befolkning en felles 40 000 år gammel historie. Villreinen er derfor en av Europas fremste kulturbærere. Det er av den grunn både spennende og skremmende at det er vi i Norge – som de eneste europeere – som kan bringe historien videre. Om villreinen vil overleve videre, er opp til oss.»

Kilde: Villrein.no