Venabygdsfjellet er et populært jakt- og fiskeområde!

Kjøp fiskekort her inatur.no

Kjøp jaktkort her inatur.no

Fiske-05

Fiske på Venabygdsfjellet

Statsallmenningene i Ringebu har ca 30 fiskevatn og over 120 km med bekker og elver. Ørret kan du være heldig å få i alle vatn og vassdrag, og på Flaksjøen kan du i tillegg få røye og abbor. Stangfiske er tillatt i alle vatn. Garn- og oterfiske er kun tillatt for innenbygdsboende, med unntak av Flaksjøen der også utenbygdsboende kan fiske med garn og oter. Fiskekort i statsalmenningene i Ringebu kan kjøpes på iNatur.no.På vinteren er isfiske en fin aktivitet på Flaksjøen, Nordre Imssjø, Hemtjønnet og Koltjønnet. Husk fiskekort også på vinteren.

Fiske-03

 

 

Jakt

 

Ringebu Fjellstyre:

Adgang til jakt:
Antallsbegrensning utenbygds rypejegere m/hund fram til 5. oktober.
Søknadsfrist 1. april.

Opplysninger om området:
Totalt 560.000 daa.

Området er delt i 3 jaktfelt:

  • Felt I: 130.000 daa i Ringebu Østfjell statsallmenning på begge sider av Rv. 27 over Venabygdsfjellet.
  • Felt II: 230.000 daa i Ringebu Østfjell, Imsdalen og Hirkjølen statsallmenninger på begge sider av fylkesveg 385 (Friisvegen)
  • Felt III: 200.000 daa i Ringebu Østfjell og Imsdalen statsallmenninger. Med veger inn fra Imsdalen, fra Goppollen og fra Brekkom til Saubua på Breijordet.

Jaktbare arter:
Ryper, ender, enkeltbekkasin, rugde, ringdue, ravn, kråke, måker, hare, rødrev, mink, røyskatt og mår.

Jakttid:
Småviltjakta er delt i 3 perioder:

  1. periode: 15.09 – 19.09
  2. periode: 20.09 – 24.09
  3. periode: 05.10 – 23.12

Jakt på mår fra 01.11. Harejakt kun i 3. periode.

Jakt på andre arter:

  • Innenbygds uten hund: Alle tre perioder
  • Innenbygds med hund: Alle tre perioder
  • Utenbygds uten hund: Alle tre perioder
  • Utenbygds med hund: 1. eller 2. periode, og 3. periode

Utenbygds jegere med hund kan ikke jakte både 1. og 2. periode. Innenbygds jegere kan jakte lørdager og søndager i snaufjellet i tiden 25.09 – 04.10.

Jaktbestemmelser for øvrig:
Alle som jakter bak hund eller sammen med en som har hund, må løse jaktkort for jakt med hund.
Jaktkort for utenbygds med hund i periode 1 og 2 tildeles etter søknad. Søknadsfrist 1. april.

Korttyper og priser:
Innenbygds uten hund:
Sesongkort kr. 200,- Gjelder alle tre perioder

Innenbygds med hund:
Sesongkort kr. 350,- Gjelder alle tre perioder

Utenbygds uten hund:
Sesongkort kr. 400,- Gjelder alle tre perioder
5-dagers kort kr. 300,- Gjelder 5 sammenhengende dager
2-dagers kort kr. 150,- Gjelder 2 sammenhengende dager

Utenbygds med hund:
Sesongkort kr. 700,- Gjelder 1. eller 2. periode og/eller 3. periode. For harejakt gjelder sesongkortet kun 3. periode
5-dagers kort kr. 550,- Gjelder 1. eller 2. periode eller 5 sammenhengende dager i 3. periode
2-dagers kort kr. 200,- Gjelder 2 sammenhengende dager kun i 3. periode

Kort selges:
Reidar Melby Eftf., 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 01 40
G-sport Ringebu, 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 09 20
Dyrebua, 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 09 14
Skysstasjonen, 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 47 00
Trabelia Camping, 2632 Venabygd Tlf. 61 28 40 75
Lundes Turisthandel, 2632 Venabygd Tlf. 61 28 40 43
Hydro Texaco Fåvang, 2634 Fåvang Tlf. 61 28 25 08
Rimi Fåvang, 2634 Fåvang Tlf. 61 28 20 22
Shell Fåvang, 2634 Fåvang Tlf. 61 28 22 12
Fåvang Jakt og Våpen, 2634 Fåvang Tlf. 61 28 29 00
Måsåplassen Ski- og Feriesenter, 2630 Ringebu Tlf. 61 28 04 21
Storfjellstua, 2476 Atna Tlf. 62 46 49 19
Statoil Service Stai, 2480 Koppang Tlf. 62 46 07 59

Kontaktperson:
Ringebu fjellstyre v/Rannveig Helgesen, 2630 Ringebu.Tlf. 61 28 31 13 / 917 62 919
e-post: ringebu@fjellstyrene.no

Merknader:
Ringebu Fjellstyre har i mange år foretatt produksjonsundersøkelser og til dette må vi ha en hel vinge av hver felte rype. Det bes om at alle sender vinger umiddelbart etter jakta. For kart over området, henvises det til Turkart for Ringebu (M 1:50000) som fåes kjøpt i forretninger eller ved henvendelse til fjellstyret.

Ringebu fjellstyre har et treningsfelt for fuglehunder på ca. 15.000 daa som er disponibelt f.o.m. 21. august. Området ligger innen jaktfelt III, på søre delen av det som betegnes som Breijordet og ligger langs allmenningsgrensa mot privat mark, nordvest og sydøst for vegen til Saubua. Også vegen inn til Samdalen går inn i feltet og danner sydøstlig grense. Nærmere grensebeskrivelse på kortene. Treningskortene koster kr. 40,- pr. dag og kan løses på enkelte forretninger og bensinstasjoner i Fåvang og Ringebu, eller ved henvendelse til fjellstyret.

For mer informasjon, se www.fjellstyrene.no/ringebu/

 

Venabygd Grunneierlag:

Adgang til jakt:
Tildeling av kort etter søknad.
Søknadsfrist 1. juni.

Opplysninger om området:
Totalt XX daa.

Jaktbare arter:
Skogsfugl, hare

Jakttid:
11.10 – 23.12

Jaktbestemmelser for øvrig:
Skogsfugljakt er kun tillatt uten hund.

Korttyper og priser:
Felleskort for hare- og skogsfugljakt uten hund.
For harejakt selges det også helgekort fra 23.10.

Kort selges:
Steinar Forrestad, 2632 Venabygd Tlf. 61 28 40 71 / 9901 63 989

Kontaktperson:
Steinar Forrestad, 2632 Venabygd Tlf. 61 28 40 71 / 901 63 989
Pål Haugstad, 2632 Venabygd Tlf. 61 28 03 64 / 917 92 350

Merknader:
For kart over området vises det til Turkart for Ringebu (M 1:50000) som selges ved de fleste forretninger, bensinstasjoner og turistbedrifter i kommunen.